The 9th C-MaNGA workshop, SHAO, June 21-22, 2019

From cluster group wiki
Jump to navigation Jump to search

  • Dates: Jun. 21-22, 2019
  • Place: Shanghai Astronomical Observatory
  • LOC: Shiyin Shen, Shuai Feng, Yunliang Zheng, Mengting Ju, Jiafeng Lu
  • SOC: Yanmei Chen, Junqiang Ge, Lei Hao, Cheng Li, Shude Mao, Shiyin Shen, Yong Shi, Zheng Zheng