The 10th C-MaNGA workshop, Tsinghua, Dec 23-24, 2019

From cluster group wiki
Jump to navigation Jump to search

  • Dates: Dec. 23-24, 2019
  • Place: Tsinghua University, 蒙民伟科技大楼北楼412
  • LOC: Cheng Li, Limei Jia
  • SOC: Yanmei Chen, Yu Dai, Junqiang Ge, Hong Guo, Lei Hao, Cheng Li, Shude Mao, Shiyin Shen, Yong Shi, Zheng Zheng