Journal Club 2020

From cluster group wiki
Jump to navigation Jump to search
Date Speaker Reference Presentation
2020.01.03 Fu Jian 1308.4150
Zhong Wenxin 1912.09490
2020.05.08 Zhong Jing 1812.08114
Li Lu 2004.04263
Bai Leya 1905.02020
2020.05.22 Zhang Xi 1901.09302
Shan Xingmei 2004.04263
Bai Leya 1905.02020