Journal Club 2019

From cluster group wiki
Jump to navigation Jump to search

Present Journal Club

Date Speaker Reference Presentation
2019.01.18 Yin Jun 1810.05184 PPT
2019.10.25 Zhao Donghai 1908.06983
Zhong Wenxin 1901.05964
Fu Jian 1910.05377
2019.11.15 Li Lu 1907.02250
Zhong Jing 1911.03477
Bai Leya 1909.04056
2019.11.22 Chen Li 1911.07075
Zhang Xi 1904.02169
Shan Xingmei ****
2019.11.29 Pan Cuiyun 1910.00595
Shao Zhengyi 1911.09686
2019.12.06 Liu Rongrong 1911.08450
Zhang Shuhui 1910.00973
Chang Ruixiang 1910.10446
2019.12.13 Shen Shiyin 宇宙学里的几个距离
Zheng Yunliang 1912.03683
Lu Jiafeng 1912.05206