Journal Club 2018

From cluster group wiki
Jump to navigation Jump to search

Present Journal Club

Date Speaker Reference Presentation
2018.03.23 Shen Shiyin 1803.01849 1803.00022 RAR and bTFR pdf
2018.08.24 Zhong Wenxin 1808.04369
Zheng Yunliang 1808.07080
Liu Rongrong 1808.07057 ArXiv_1808.07057v1 odp
Yuan Zhen 1709.02915
2018.08.31 Chang Ruixiang 1808.09467
Ju Mengting 1808.08800
Hu Guozhen 1808.08060
Shen Shiyin The return of CDM pdf
2018.09.07 Yin Jun 1809.00914 PPT
Zhang Yanqiong 1807.04468 PDF
2018.09.14 Feng Shuai 1809.00715 PDF
2018.10.26 Liu Rongrong 1810.07204